Sun Bay resort


ID: 15

Ponuđač: Tradeunique

Već 20 godina u samom vrhu svetskog tržišta dizajna, arhitekture i građevinarstva nalazi se kompanija Tradeunique kao investitor, suinvestitor, projektna organizacija i glavni izvodač. Za nas ne postoje granice, postoje izazovi koje smo uvek u mogućnosti da savladamo. Kvalitet, inventivnost i potpuna predanost u izvodenju najzahtevnijih poduhvata postali su zaštitni znak naše kompanije.


APARTMANSKO NASELJE ‘ZALIV’

Tivat, Crna Gora

Obrazloženje koncepta


LOKACIJA

Apartmansko naselje ‘Zaliv’ nalazi se u Crnoj Gori, modernoj državi na jugoistoku Evrope, u Bokokotor­skom zalivu, na samoj obali Jadranskog mora.

Crna Gora simbolizuje netaknutu prirodu, autentična naselja, čist vazduh, kristalno čisto more i tradiciju ugostoteljstva.

Ambijentalna celina Boke Kotorske poseduje bogatu istoriju, kulturu i tradiciju, utemeljenu u lokalni arhitek­tonski stil koji je sačuvan u mnogim naseljima.

Jedna od najvažnijih karakteristika crnogorske obale je visoko promenljiva fizička struktura terena. Izgled obale sa zaleđem pruža bogat pejzaž, od visokih planina preko duboko razuđene obale do talasasto plavog mora sa tradicionalnim naseljima između.

Ovako bogatom, prelepom izgledu pejzaža doprinosi bujna mediteranska vegetacija.

Tipična ruža vetrova mediteranskog područja utiče na provetrnost sredine, čist vazduh i prijatno okruženje za boravak ljudi.

Parcela na kojoj se planira izgradnja lokacije pozicion­irana je između lokalnog puta

Tivat – ostrvo cveća i mora, površine 1,8ha.


SADRŽAJI

Koncept naselja je zasnovan na usklađenosti između tradicionalnog duha podneblja i maksimalno komfornog prostora za odmor koji odiše luksuzom.

Nivo komfora u svakom smislu, od funkcionalnog do estetskog, ostvaren je jednostavnošću, prostranstvom, primenom elemenata jasne proporcije.

Generalno, apartmansko naselje je podeljeno na ulaznu zonu – javni blok, zonu sa vilama, plažu i pristanište.

Javni blok kompleksa sadrži tržni centar, servisni ob­jekat i javni parking.

Obzirom da je tržni centar smešten na delu parcele odvojenom lokalnim putem, namenjen je i korisnici­ma apartmanskog naselja i lokalnom stanovništvu. Uservisnom objektu planiran je prostor za obezbeđenje, servisiranje naselja i usluge. Javni parking sa 37 pm namenjen je korisnicima tržnog centra i gostima apart­manskog naselja.

Zona sa vilama čini najveći deo lokacije, sa ukupno 14 vila.

Planirano je tri tipa vila, prosečne površine 400m², spratnosti prizemlje i sprat.

Svaka vila ima sopstveni bazen, planiran na terasi is­pred dnevnog boravka na nivou prizemlja. Spavaći blok svake vile čine komforne sobe sa garderobom i kupati­lom.

Parkiranje je rešeno na nivou suterena ili uz objekat pod nadstrešnicom, u zavisnosti od položaja vile u odnosu na teren, dva parking mesta za svaku vilu.

Optimalnim postavljanjem objekata na terenu u padu, iz svake vile je obezbeđen direktan pogled na more.

Plaža je smeštena na jugozapadnom delu parcele, na relativno ravnom terenu. Planirano je formiranje platoa – platformi, denivelisanih zbog pogleda na more.

Pristanište pozicionirano na sredini obale parcele gde dubina mora doseže do 15m, planirano je za 48 vezova plovila do 30m. Dok uz pristanište opremljen je svim sadržajima

neophodnim za opsluživanje plovila. Usklopu doka, na samoj obali mora, nalazi se restoran sa velikom tera­som.

Svi sadržaji povezani su jasnim pešačkim tokovima.


KRETANJE

Saobraćajno rešenje

Predviđena su dva pristupa kompleksu, i to sa kopna i sa mora u okviru pristaništa.

Kolski pristupi je sa opštinskog puta Tivat – Ostrvo cveća na severoistočnoj strani parcele.

Nakon kontrolisanog ulaza u kompleks, put se razvija u režimu dvosmernog kretanja.

Svakom objektu je obezbeđen pristup vozilima. Pro­jektovanim saobraćajnicama, sa primerenim nagibima, radijusima okretanja i širinama saobraćajnica, u svemu su ispoštovani propisi protivpožarne zaštite i pristupa vatrogasnih vozila objektima.

Parkiranje je rešeno na dva načina: javni parking za 37pm, i individualno parkiranje, za 2pm u okviru svake vile.


Pešačke komunikacije

Pešačke komunikacije su projektovane tako da su glav­ni tokovi jasno sagledivi, sa poprečnim stazama koje povezuju sve izgrađene tačke kompleksa.

Glavni pešački tok proteže paralelno sa kolskim putem, od ulaza u kompleks do pristaništa.

Kretanje je obogaćeno raznovrsnim sadržajima tipa: odmorišta, nadstrešnice, klupe, zelenilo.


IZGRAĐENOST

Ostvarene površine:

Površina parcle 1,8ha=18.000m²

Površina planiranih objekata P= 8.096m²,

od čega je:

površina podzemnih etaža P= 1.922m²

površina nadzemnih etaža P= 6.174m²

Površina pod objektima iznosi P= 3.216m²

Urbanistički parametri:

Planiranom površinom objekata, ostvareni su sledeći urbanistički parametri:

- Stepen zauzetosti parcele 17,9%

- Koeficijent izgrađenosti 0,45

Sun Bay Resort Tivat

Nema video materijala